Καλώς ήρθατε στην Παναγία Μηλεσιώτισσα που φιλοξενείται στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου στο Μήλεσι Αττικής

26/3/18

ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΤΟΡΑ


Ὅταν ἡ ψυχή κατέχεται ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τότε, ὤ, πῶς εἶναι ὅλα εὐχάριστα, ἀγαπημένα καί χαρούμενα. Αὐτή ἡ ἀγάπη ὅμως συνεπάγεται θλίψη· κι ὅσο βαθύτερη εἶναι ἡ ἀγάπη, τόσο μεγαλύτερη εἶναι κι ἡ θλίψη.
Ἡ Θεοτόκος δέν ἁμάρτησε ποτέ, οὔτε κἄν μέ τό λογισμό, καί δέν ἔχασε ποτέ τή Χάρη, ἀλλά κι Αὐτή εἶχε μεγάλες θλίψεις. Ὅταν στεκόταν δίπλα στό Σταυρό, τότε ἦταν ἡ θλίψη Της ἀπέραντη σάν τόν ὠκεανό κι οἱ πόνοι τῆς ψυχῆς Της ἦταν ἀσύγκριτα μεγαλύτεροι ἀπό τόν πόνο τοῦ Ἀδάμ μετά τήν ἔξωση ἀπό τόν Παράδεισο, γιατί κι ἡ ἀγάπη Της ἦταν ἀσύγκριτα μεγαλύτερη ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Ἀδάμ στόν Παράδεισο.
Κι ἄν ἐπέζησε, ἐπέζησε μόνο μέ τή Θεία δύναμη, μέ τήν ἐνίσχυση τοῦ Κυρίου, γιατί ἦταν θέλημά Του νά δῆ τήν Ἀνάσταση κι ὕστερα, μετά τήν Ἀνάληψή Του, νά παραμείνη παρηγοριά καί χαρά τῶν Ἀποστόλων καί τοῦ νέου χριστιανικοῦ λαοῦ.
Ἐμεῖς δέν φτάνουμε στήν πληρότητα τῆς ἀγάπης τῆς Θεοτόκου, καί γι᾽ αὐτό δέν μποροῦμε νά ἐννοήσωμε πλήρως τό βάθος τῆς θλίψεώς Της. Ἡ ἀγάπη Της ἦταν τέλεια. Ἀγαποῦσε ἄπειρα τό Θεό καί Υἱό Της, ἀλλ᾽ ἀγαποῦσε καί τό λαό μέ μεγάλη ἀγάπη. Καί τί αἰσθανόταν τάχα, ὅταν ἐκεῖνοι, πού τόσο πολύ ἀγαποῦσε ἡ Ἴδια καί πού τόσο πολύ ποθοῦσε τή σωτηρία τους, σταύρωναν τόν ἀγαπημένο Υἱό Της;
Αὐτό δέν μποροῦμε νά τό συλλάβωμε, γιατί ἡ ἀγάπη μας γιά τό Θεό καί τούς ἀνθρώπους εἶναι λίγη. Κι ὅμως ἡ ἀγάπη τῆς Παναγίας ὑπῆρξε ἀπέραντη καί ἀκατάληπτη, ἔτσι ἀπέραντος ἦταν κι ὁ πόνος Της πού παραμένει ἀκατάληπτος γιά μᾶς.
Ἄσπιλε Παρθένε Θεοτόκε, πές σ᾽ ἐμᾶς τά παιδιά Σου, πῶς ἀγαποῦσες τόν Υἱό Σου καί Θεό, ὅταν ζοῦσες στή γῆ; Πῶς χαιρόταν τό πνεῦμα Σου γιά τό Θεό καί Σωτῆρα Σου; Πῶς ἀντίκρυζες τήν ὀμορφιά τοῦ προσώπου Του; Πῶς σκεφτόσουν ὅτι Αὐτός εἶναι Ἐκεῖνος, πού Τόν διακονοῦν μέ φόβο καί ἀγάπη ὅλες οἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν;
Πές μας, τί ἔνοιωθε ἡ ψυχή Σου, ὅταν κρατοῦσες στά χέρια Σου τό Θαυμαστό Νήπιο; Πῶς τό ἀνέτρεφες; Πῶς πονοῦσε ἡ ψυχή Σου, ὅταν μαζί μέ τόν Ἰωσήφ Τόν ἀναζητοῦσες τρεῖς μέρες στήν Ἱερουσαλήμ; Ποιάν ἀγωνία ἔζησες, ὅταν ὁ Κύριος παραδόθηκε στήν σταύρωση καί πέθανε στό Σταυρό;
Πές μας, ποιά χαρά αἰσθάνθηκες γιά τήν Ἀνάσταση ἤ πῶς σπαρταροῦσε ἡ ψυχή Σου ἀπό τόν πόθο τοῦ Κυρίου μετά τήν Ἀνάληψη;
Οἱ ψυχές μας λαχταροῦν νά γνωρίσουν τή ζωή Σου μέ τόν Κύριο στή γῆ· ἀλλά Σύ δέν εὐδόκησες νά τά παραδώσης ὅλ᾽ αὐτά στή Γραφή, ἀλλά σκέπασες τό μυστήριό Σου μέ σιγή.
Πολλά θαύματα καί ἐλέη εἶδα ἀπό τόν Κύριο καί τή Θεοτόκο, ἀλλά μοῦ εἶναι τελείως ἀδύνατο ν᾽ ἀνταποδώσω κάπως αὐτή τήν ἀγάπη.
Τί ν᾽ ἀναταποδώσω ἐγώ στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, πού δέν μέ περιφρόνησε ἐνῶ ἤμουν βυθισμένος στήν ἁμαρτία, ἀλλά μ᾽ ἐπισκέφθηκε σπλαγχνικά καί μέ συνέτισε; Δέν Τήν εἶδα, ἀλλά τό Ἅγιο Πνεῦμα μοῦ ἔδωσε νά Τήν ἀναγνωρίσω ἀπό τά γεμάτα χάρη λόγια Tης καί τό πνεῦμα μου χαίρεται κι ἡ ψυχή μου παρασύρεται τόσο ἀπό τήν ἀγάπη πρός Αὐτήν, ὥστε καί μόνη ἡ ἐπίκληση τοῦ ὀνόματός Tης γλυκαίνη τήν καρδιά μου.
Ὅταν ἤμουν νεαρός ὑποτακτικός, προσευχόμουν μιά φορά μπροστά στήν εἰκόνα τῆς Θεομήτορος καί μπῆκε τότε στήν καρδιά μου ἡ προσευχή τοῦ Ἰησοῦ κι ἄρχισε ἀπό μόνη της νά προφέρεται ἐκεῖ.
Μιά ἄλλη φορά ἄκουγα στήν ἐκκλησία τήν ἀνάγνωση τῶν προφητειῶν τοῦ Ἡσαΐα, καί στίς λέξεις «Λούσασθε καί καθαροί γίνεσθε» (Ἡσ. α ́ 16) σκέφτηκα: «Μήπως ἡ Παναγία ἁμάρτησε ποτέ, ἔστω καί μέ τό λογισμό;». Καί, ὤ τοῦ θαύματος! Μέσα στήν καρδιά μου μιά φωνή ἑνωμένη μέ τήν προσευχή πρόφερε ρητῶς: «Ἡ Θεοτόκος ποτέ δέν ἁμάρτησε, οὔτε κἄν μέ τήν σκέψη». Ἔτσι τό Ἅγιο Πνεῦμα μαρτυροῦσε στήν καρδιά μου γιά τήν ἁγνότητά Της.
Ἐν τούτοις κατά τόν ἐπίγειο βίο Tης δέν εἶχε ἀκόμα τήν πληρότητα τῆς γνώσεως καί ὑπέπεσε σ᾽ ὁρισμένα ἀναμάρτητα λάθη ἀτέλειας. Αὐτό φαίνεται ἀπό τό Εὐαγγέλιο· ὅταν ἐπέστρεφε ἀπό τήν Ἱερουσαλήμ, δέν ἤξερε πού εἶναι ὁ Υἱός Της καί Τόν ἀναζητοῦσε τρεῖς μέρες μέ τόν Ἰωσήφ (Λουκ. β ́ 44-46).
Ἡ ψυχή μου γεμίζει ἀπό φόβο καί τρόμο, ὅταν ἀναλογίζωμαι τή δόξα τῆς Θεομήτορος.
Εἶναι ἐνδεής ὁ νοῦς μου καί φτωχή κι ἀδύναμη ἡ καρδιά μου, ἀλλά ἡ ψυχή μου χαίρεται καί παρασύρομαι στό νά γράψω ἔστω καί λίγα λόγια γι᾽ Αὐτήν.
Ἡ ψυχή μου φοβᾶται νά τό ἀποτολμήση, ἀλλά ἡ ἀγάπη μέ πιέζει νά μήν κρύψω τίς εὐεργεσίες τῆς εὐσπλαγχνίας Tης.
Ἡ Θεοτόκος δέν παρέδωσε στή Γραφή οὔτε τίς σκέψεις Tης οὔτε τήν ἀγάπη Tης γιά τόν Υἱό καί Θεό Tης οὔτε τίς θλίψεις τῆς ψυχῆς Tης, κατά τήν ὥρα τῆς σταυρώσεως, γιατί οὔτε καί τότε θά μπορούσαμε νά τά συλλάβωμε. Ἡ ἀγάπη Tης γιά τό Θεό ἦταν ἰσχυρότερη καί φλογερότερη ἀπό τήν ἀγάπη τῶν Χερουβείμ καί τῶν Σεραφείμ κι ὅλες οἱ Δυνάμεις τῶν Ἀγγέλων καί Ἀρχαγγέλων ἐκπλήσσονται μ᾽ Αὐτήν.
Παρ᾽ ὅλο ὅμως πού ἡ ζωή τῆς Θεοτόκου σκεπαζόταν, θά λέγαμε, ἀπό τήν ἅγια σιγή, ὁ Κύριος ὅμως φανέρωσε στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας πώς ἡ Παναγία μας ἀγκαλιάζει μέ τήν ἀγάπη Tης ὅλο τόν κόσμο καί βλέπει μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα ὅλους τούς λαούς τῆς γῆς καί, ὅπως καί ὁ Υἱός Tης, ἔτσι κι Ἐκείνη σπλαγχνίζεται καί ἐλεεῖ τούς πάντες.
Ὤ, καί νά γνωρίζαμε πόσο ἀγαπᾶ ἡ Παναγία ὅλους, ὅσους τηροῦν τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ, καί πόσο λυπᾶται καί στενοχωριέται γιά κείνους πού δέν μετανοοῦν! Αὐτό τό δοκίμασα μέ τήν πείρα μου.
Δέν ψεύδωμαι, λέω τήν ἀλήθεια ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, πώς γνωρίζω πνευματικά τήν Ἄχραντη Παρθένο. Δέν Τήν εἶδα, ἀλλά τό Ἅγιο Πνεῦμα μοῦ ἔδωσε νά γνωρίσω Αὐτήν καί τήν ἀγάπη Tης γιά μᾶς. Χωρίς τήν εὐσπλαγχνία Tης ἡ ψυχή θά εἶχε χαθῆ ἀπό πολύν καιρό.
Ἐκείνη ὅμως εὐδόκησε νά μ᾽ ἐπισκεφθῆ καί νά μέ νουθετήση, γιά νά μήν ἁμαρτάνω. Μοῦ εἶπε: «Δέν μ᾽ ἀρέσει νά βλέπω τά ἔργα σου». Τά λόγια Της ἦταν εὐχάριστα, ἤρεμα, μέ πραότητα καί συγκίνησαν τήν ψυχή. Πέρασαν πάνω ἀπό σαράντα χρόνια, μά ἡ ψυχή μου δέν μπορεῖ νά λησμονήση ἐκείνη τή γλυκειά φωνή καί δέν ξέρω πῶς νά εὐχαριστήσω τήν ἀγαθή καί σπλαγχνική Μητέρα τοῦ Θεοῦ.
Ἀληθινά, Αὐτή εἶναι ἡ βοήθειά μας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί μόνο τ᾽ ὄνομά Της χαροποιεῖ τήν ψυχή. Ἀλλά κι ὅλος ὁ οὐρανός κι ὅλη ἡ γῆ χαίρονται μέ τήν ἀγάπη Tης.
Ἀξιοθαύμαστο κι ἀκατανόητο πράγμα. Ζῆ στούς οὐρανούς καί βλέπει ἀδιάκοπα τήν δόξα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά δέν λησμονεῖ κι ἐμᾶς τούς φτωχούς κι ἀγκαλιάζει μέ τήν εὐσπλαγχνία Της ὅλη τή γῆ κι ὅλους τούς λαούς.
Κι Αὐτή τήν Ἄχραντη Μητέρα Του ὁ Κύριος τήν ἔδωσε σ᾽ ἐμᾶς.
Αὐτή εἶναι ἡ χαρά καί ἡ ἐλπίδα μας.
Αὐτή εἶναι ἡ πνευματική μας Μητέρα καί βρίσκεται κοντά μας κατά τή φύση σάν ἄνθρωπος καί κάθε χριστιανική ψυχή ἑλκύεται ἀπό τήν ἀγάπη πρός Αὐτήν.

10/3/18

ΜΑΣ ΒΟΗΘΑ Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ

Σ΄ αυτόν τον πνευματικό αγώνα του ανθρώπου που θέλει να βιώνει το θέλημα του Θεού εναντίον του αμαρτωλού κόσμου, πρωτίστως βοηθός είναι ο Κύριος των Δυνάμεων.
Αυτός με την πανσθενουργό δύναμή Του σβήνει «τα πεπυρωμένα βέλη του πονηρού τα καθ΄ ημών δολίως κινούμενα»
Αλλά καί εκείνη, η οποία έφερε στον κόσμο «τη σωτηρία των βροτών» και της ευσπλαχνίας το πέλαγος που είναι ο Χριστός, διά των πρεσβειών της συμπαρίσταται και επιβλέπει στον πόλεμο των παιδιών της και γεμάτη συμπάθεια γίνεται για τον καθένα «θερμή προστάτις και βοηθός τας των εναντίων εφόδους αποτειχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσα»
Βασικό της έργο είναι η πρεσβεία και η θερμή ικεσία για τους επί γης ανθρώπους.
 Μοιάζει με τη μητέρα εκείνων, που στην καταστροφή του πολέμου, κατόρθωσε να φθάσει στο φρούριο και να ασφαλισθεῖ, όμως ανησυχεί, κλαίει και οδύρεται, διότι τα παιδιά της, πάνω στη σύγχυση του πολέμου, αποπροσανατολίσθηκαν και δεν έχουν ακόμη φθάσει στο φρούριο.
Διά τούτο παρακαλεί φορτικώς και δέεται με δάκρυα προς τον κύριο του φρουρίου να σώσει τα παιδιά της. Και ο Κύριος ακούει των παρακλήσεών της
Ψάλλει γεμάτος θαυμασμό ο Άγιος Ανδρέας Επίσκοπος Κρήτης
 «Ως συμπαθής ούσα Κόρη, συμπαθέστατον Λόγον ἐκύησας ημίν μετά σαρκός, τούτον αεί εκδυσώπησον του ρυσθήναι κινδύνων και θλίψεων και άλλων πειρασμών, τους αγνήν Θεοτόκον εν πίστει σε δοξάζοντας»
  Μας βοηθά η Θεοτόκος:
στις θλίψεις και στις δοκιμασίες αυτής της ζωής,
στις ασθένειες τις δικές μας και των οικείων μας,
στις αδικίες και στις συκοφαντίες που καθημερινά δεχόμαστε,
στα πικρά ποτήρια των θλίψεων τα οποία επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας,
στα δεινά και στις δυσκολίες που μας κάνουν να πονούμε
 και που πολλές φορές μας οδηγούν στην απελπισία.
Τότε η Θεοτόκος έρχεται ταχύτατος βοηθός.
 Η βασίλισσα του πόνου γίνεται παρήγορος,
 ιατρός,
 βοηθός,
 βακτηρία,
 ενθάρρυνση και ενίσχυση, 
 προκειμένου να άρουμε το σταυρό και, διά του προσωπικού μας Γολγοθά, 
να φθάσουμε στη δόξα της Αναστάσεως.
Η βοήθειά της καλύπτει όλο το φάσμα της ζωής, των αναγκών και των προβλημάτων μας.
 Με το μαφόριο των δραστικοτάτων ικεσιών της μας καλύπτει κάθε δύσκολη στιγμή και γίνεται σημείο της μητρικής της προστασίας.
Γι΄ αυτό και ο Χριστιανός καταφεύγει με εμπιστοσύνη σε αυτήν και ο πρώτος λόγος που βγαίνει από τα χείλη του είναι ο όνομά της, επαναλαμβάνοντας συχνά πυκνά την ικετήριο ῳδή μαζί με τον ιερό υμνογράφο:
 «Διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε,
 ότι πάντες μετά Θεόν εις σε καταφεύγομεν,
 ως άρρηκτον τείχος και προστασίαν»
Πόσο ωραία μας διατυπώνει την αλήθεια αυτή ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης σ΄ ένα περίφημο κανόνα του !
 «Εν παντί εξαίφνης θροϊσμώ, μόνον σου το όνομα ότι φωνώ και δέους απαλλάττομαι, τοιαύτη η χάρις σου, και τηλικαύτη η άμετρος βοήθεια · ῂ πας ο προστρέχων, Δέσποινα εξ αναγκών λελύτρωται»
  Βοηθός η Θεοτόκος στους αγώνες του Έθνους μας.
 Η προστασία της Παναγίας δεν περιορίζεται μόνο στα πρόσωπα των ανθρώπων, αλλά επεκτείνεται και στα ανθρώπινα σύνολα.
 Η κοινωνία, οι πόλεις, αποτελούν αντικείμενο της προστασίας της Θεοτόκου.
Αυτό το γεγονός βιώθηκε και διαπιστώθηκε ιστορικά στην περίπτωση της Κωνσταντινουπόλεως. Αυτή η πόλη γνώρισε επανειλημμένα την προστασία της Θεοτόκου, αφού στην ακαταμάχητη σκέπη της κατέφευγαν ο κλήρος, οι άρχοντες ο λαός και ο στρατός.
 Γι΄ αυτό και ψάλλουμε μέχρι σήμερα το γνωστό κοντάκιο του Ακαθίστου
 «Τη Υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια».
Ἀλλωστε, για την περίπτωση αυτή γράφτηκε και ο Ακάθιστος Ύμνος,
 ο οποίος ψάλλεται μέχρι και σήμερα, για να εκφράζουν πάντοτε οι Χριστιανοί την ευχαριστία τους στο πανάγιο πρόσωπό της.
Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ακόμη, τη βοήθεια της Παναγίας στους αγώνες του Έθνους μας για την απελευθέρωση της πατρίδος μας.
 Ο εθνεγέρτης Επίσκοπος Σαλώνων Ησαΐας, γράφουν οι ιστορικοί, στην μάχη της Χαλκωμάτας, όταν είδε τους Τούρκους να τον περικυκλώνουν, φώναξε δυνατά:
 «Παναγία μου, σώσε τουλάχιστον την πατρίδα μου».
Αυτήν την προστασία της Παναγίας ζήσαμε στον πόλεμο του 1940.
 «Στο μέτωπο, σε όλη τη γραμμή, από τη γαλανή θάλασσα του Ιονίου μέχρι ψηλά τις παγωμένες Πρέσπες, ο ελληνικός στρατός άρχιζε να βλέπει παντού το ίδιο όραμα:
 Έβλεπε τις νύκτες μία γυναικεία μορφή να προβαδίζει ψηλόλιγνη, αλαφροπερπάτητη, με την καλύπτρα της αναριγμένη από το κεφάλι στους ώμους.
 Την αναγνώριζε, την ήξερε από παλιά, του την είχαν τραγουδήσει όταν ήταν μωρό και ονειρευόταν στην κούνια.
 Ήταν η μάνα η μεγαλόψυχη στον πόνο και στη δόξα, η λαβωμένη της Τήνου, η υπέρμαχος Στρατηγός».
Σε αυτήν, λοιπόν, θα πρέπει να αναθέσουμε και εμείς τη δική μας ελπίδα και την προσδοκία, γιατί, με τα μάτια της πίστεως, γνωρίζουμε ότι θα φθάσουν οι παρακλήσεις μας στο θρόνο του Υιού και Θεού της.
Σε αυτήν οφείλουμε να ακουμπάμε πάντοτε και ιδιαίτερα στις κρίσιμες ώρες που διέρχεται η πατρίδα μας.
Αυτή, δηλαδή η Παναγία, θα μας πιάσει, ακόμη, από το χέρι και θα μας παρουσιάσει στον Υιό και Θεό της και θα μεσιτεύσει για τη δική μας σωτηρία κατά τη φοβερή ώρα της κρίσεως.
«Και σε μεσίτριαν έχω, προς τον φιλάνθρωπον Θεόν · μη μου ελέγξη τας πράξεις, ενώπιον των αγγέλων · παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησόν μοι εν τάχει». ΑΜΗΝ